Leverings- & betalingsvoorwaarden.

Deze leverings- en betalingsvoorwaarden (hierna: de Algemene Voorwaarden) maken deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen Van Leersum & Zn. B.V. en kopers en/of opdrachtgevers.

D e f i n i t i e s

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • de auto: een personenauto, een daarvan afgeleide combinatie- of bestelauto, waarvan het totaalgewicht inclusief het laadvermogen niet meer bedraagt dan 3.500 kg als ook iedere ander soortige auto’s zoals omschreven in de overeenkomst/opdracht;

 • de inruilauto: een auto die in het kader van een overeenkomst door verkoper van koper wordt ingekocht;

 • de overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe of gebruikte auto en/of van toebehoren met betrekking tot een nieuwe of gebruikte auto;

 • de verkoper: Van Leersum & Zn. B.V.;

 • de koper: de partij die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte auto dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor koopt;

 • de opdracht: de overeenkomst tot het verrichten van reparatie-, montage-, demontage-, herstel- en/of onderhouds- werkzaamheden, vrijwillige of wettelijke keuringen en schadetaxaties;

 • de opdrachtgever: degene die de reparateur opdracht geeft tot het uitvoeren of doen uitvoeren van werkzaamheden;

 • de reparateur: Van Leersum Zn. B.V..

K o o p e n v e r k o o p Artikel 1 – De aanbieding

De aanbieding wordt mondeling, schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is – indien een termijn voor aanvaarding is gesteld – van kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn. De aanvaarding van de aanbieding door de koper is slechts geldig indien deze binnen de gestelde termijn onverkort en onvoorwaardelijk plaatsvindt. Indien geen termijn voor aanvaarding is gesteld, is de aanbieding op ieder moment door verkoper te herroepen.

Artikel 2 – De overeenkomst, hoofdelijkheid

Heeft de overeenkomst betrekking op de koop/verkoop van een nieuwe auto, dan dient deze altijd schriftelijk of elektronisch te worden vastgelegd. Gaat het om de koop/verkoop van een gebruikte auto, dan kan de overeenkomst op verzoek van koper en/of verkoper schriftelijk worden vastgelegd. Van een schriftelijke overeenkomst dient één afschrift aan de koper en één aan de verkoper te worden verstrekt. Het ontbreken van een schriftelijke overeenkomst, maakt deze in geen geval ongeldig, nietig of vernietigbaar.

De natuurlijke persoon die voor of namens de koper de overeenkomst ondertekent wordt, door ondertekening van de overeenkomst, in privé hoofdelijk aansprakelijk voor de tijdige en stipte nakoming van alle op de koper rustende verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.

Artikel 3 – De inhoud van de overeenkomst.

In een schriftelijke overeenkomst worden in ieder geval de volgende zaken opgenomen:

 • de omschrijving van de auto met toebehoren;

 • de prijs van de auto op het moment van de koop en verkoop, met de aanduiding of de prijs een vaste of variabele prijs betreft;

 • de prijs van een eventuele inruilauto;

 • de (vermoedelijke) leveringsdatum, mits in te schatten;

 • de verwijzing naar de garantiebepalingen waarbij de verkoper of een derde als garantiegever optreedt (zo mogelijk wordt inzage gegeven in de garantiebepalingen van de derde);

 • de wijze van betaling. Volgt de betaalwijze niet uit de overeenkomst, dan dient de overeengekomen prijs door koper voorafgaand aan aflevering van de auto integraal te worden betaald aan verkoper.

Artikel 4 – Prijswijzigingen / stijging

 1. Wijzigingen in belastingen, accijnzen (o.a CO2, BPM) en dergelijke heffingen van overheidswege worden te allen tijde en dus zowel bij vaste als bij variabele overeengekomen prijzen één op één aan koper doorbelast.

 2. Naast het bepaalde in artikel 4 lid 1 worden ook prijsstijgingen als gevolg van wijzigingen in fabrieks- en / of importeurprijzen en in valutakoersen bij variabel overeengekomen prijzen één op één aan de koper doorbelast. De koper heeft na kennisgeving van een dergelijke wijziging in prijs gebaseerd op het bepaalde in dit lid 2 het recht om de overeenkomst te annuleren, mits de zodoende ontstane prijsverhoging plaatsheeft binnen zes maanden na het sluiten van de overeenkomst. Deze annulering dient binnen één week na die kennisgeving over de prijsverhoging plaats te vinden. In dat geval heeft de verkoper recht op vergoeding van de gemaakte kosten die zijn vastgesteld op 20 % van de overeengekomen totale koopprijs van de auto inclusief accessoires, BPM en BTW.

Artikel 5 – Het risico en eigendom voor en van de (inruil)auto

 1. De auto is tot het tijdstip van feitelijke levering voor rekening en risico van de verkoper. Eigendom van deze auto gaat pas over van verkoper op koper nadat: (i) de prijs voor de auto inclusief eventuele verhogingen integraal aan verkoper is betaald, (ii) betalingsverplichtingen van koper uit hoofde van eerdere overeenkomsten met verkoper integraal zijn nagekomen, en (iii) nadat deze betaling(en) ook door verkoper is (zijn) ontvangen.

 2. Zolang de auto niet in eigendom op de koper is overgegaan, is de koper verplicht deze voor zijn rekening deugdelijk

  W.A. + casco te verzekeren en te doen onderhouden. De verkoper zal tot generlei vrijwaring van de koper voor diens aansprakelijkheid als houder van de auto gehouden zijn. Anderzijds vrijwaart de koper de verkoper voor aanspraken, die derden op de verkoper zouden mogen hebben en die in verband kunnen worden gebracht met het gemaakt eigendomsvoorbehoud.

 3. Een eventuele inruilauto wordt eigendom van de verkoper zodra de feitelijke levering daarvan aan de verkoper heeft plaatsgevonden. Tot dat tijdstip is de inruilauto voor rekening en risico van de koper en komen alle kosten die daarmee verband houden dus ook voor zijn rekening. Hieronder vallen onder andere de kosten van onderhoud, motorstoringen, foutmeldingen en eventuele schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, alsook de schade als gevolg van het niet kunnen inleveren van het complete kentekenbewijs van de inruilauto.

Artikel 6 – De overschrijding van de leveringstermijn

 1. Leveringstermijnen die in de overeenkomst zijn genoemd, zijn altijd vermoedelijk en zijn geenszins te kwalificeren als fatale termijnen. Bij overschrijding van een leveringstermijn, kan de koper de verkoper schriftelijk in gebreke stellen. Indien de verkoper zes maanden na die ingebrekestelling de auto nog niet heeft afgeleverd, heeft de koper het recht de overeenkomst alsdan zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden.

 2. Bij overschrijding van een leveringstermijn heeft de koper geen recht op een vergoeding voor de ter zake door de koper geleden schade en gemaakte kosten.

 3. Indien de overschrijding van een leveringstermijn een gevolg is van overmacht aan de kant van de verkoper, heeft alleen verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder daarbij op grond waarvan dan ook schadeplichtig te worden ten opzichte van koper.

 4. Levering van speciaal bestelde auto’s of auto’s afkomstig uit een ander land kan in alle gevallen langer duren dan verwacht.

Artikel 7 - Annulering

 1. De koper heeft de bevoegdheid de overeenkomst die strekt tot de koop van een auto schriftelijk te annuleren. De koper is gehouden om binnen één week na deze annulering de verkoper alle schade die hij ten gevolge van de annulering lijdt te vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 20 % van de totale koopprijs van de geannuleerde auto inclusief accessoires, BPM en BTW. Indien de koper na één week na deze schade vergoeding niet heeft betaald, heeft de verkoper het recht de koper schriftelijk mee te delen dat hij alsnog nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de koper geen beroep meer doen op de annulering. De verkoper kan er echter ook voor kiezen om betaling van de hiervoor bedoelde vergoeding te vorderen. Bij speciaal bestelde auto’s kan een hogere annuleringsvergoeding worden overeengekomen in de overeenkomst.

 2. Is sprake van een inruilauto, dan vervalt de bevoegdheid van de koper tot annuleren indien de inruilauto door de koper aan de verkoper is geleverd.

 3. De verkoper heeft de bevoegdheid om de overeenkomst die strekt tot de koop van een auto schriftelijk te annuleren in het geval de koper één of meer verplichtingen die op de koper rusten uit hoofde van de overeenkomst die strekt tot de koop van een auto niet nakomt. Van een dergelijke situatie van niet nakoming is onder andere (maar niet daartoe beperkt) sprake in de volgende gevallen:

  1. de koper weigert de auto van de verkoper af te nemen binnen een termijn van 14 dagen nadat de verkoper aan koper heeft bericht dat de auto gereed voor aflevering is.

  2. de koper weigert, het geval sprake is van een inruilauto, deze inruilauto aan de verkoper af te leveren om wat voor reden dan ook.

  3. de koper de uit de overeenkomst voortvloeiende prijs niet of niet tijdig aan de verkoper voldoet.

  4. de koper enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt.

In geval van annulering door de verkoper, is koper gehouden om binnen één week na bevestiging van de annulering door de verkoper alle schade die de verkoper door deze annulering lijdt aan de verkoper te vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 20 % van de totale koopprijs van de geannuleerde auto inclusief accessoires, BPM en BTW. Mocht de daadwerkelijke schade van de verkoper hoger zijn, dan is koper gehouden de door verkoper geleden daadwerkelijke schade te vergoeden. Ook hier geldt dat bij speciaal bestelde auto’s een hogere annuleringsvergoeding kan worden overeengekomen in de overeenkomst.

(V) De koper dient altijd voorgaande jaarcijfers of IB cijfers binnen 4 werkdagen te mailen mits er gekocht is onder voorbehoud van financiering. Doet koper dit niet kan verkoper zich beroepen op de annuleringskosten

R E P A R A T I E E N O N D E R H O U D

Artikel 8 – De opdracht

De opdracht tot uitvoering van werkzaamheden wordt mondeling of schriftelijk gegeven. Een afschrift van een schriftelijke opdracht wordt desgewenst aan de opdrachtgever verstrekt.

Artikel 9 – Prijsopgave en termijn

 1. De opdrachtgever kan voor of bij het verstrekken van de opdracht opgave verlangen van de prijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn worden steeds bij benadering gegeven, tenzij de opdrachtgever en de reparateur een vaste prijs en/of termijn expliciet zijn overeengekomen in de opdracht.

 2. Indien de bij benadering opgeven prijs met meer dan 20 % wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, dient de reparateur contact met de opdrachtgever op te nemen teneinde deze meerkosten te bespreken. De opdrachtgever is in dat geval gerechtigd de opdracht te beëindigen, zulks onder schadeloosstelling van de reparateur voor de reeds door hem verrichte werkzaamheden en ingekochte materialen.

 3. Bij overschrijding of dreigende overschrijding van de bij benadering opgegeven termijn voor reparatie en/of onderhoud, dient de reparateur de opdrachtgever onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen, onder opgave van de nieuwe streefdatum van aflevering.

 4. Bij overschrijding van een vast termijn voor aflevering na reparatie en/of onderhoud, zonder dat van overmacht aan de zijde van de reparateur sprake is, heeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.

Artikel 10 – De rekening.

Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde factuur opgemaakt en aan de opdrachtgever verstrekt.

Artikel 11 – Stalling & kosten.

Opdrachtgever laat zijn auto te allen tijde geheel voor eigen rekening en risico bij de reparateur achter. De reparateur is in geen geval aansprakelijk voor schade aan de auto. Ook is de reparateur niet gehouden om de auto binnen in de werkplaats van de reparateur te stallen.

Indien de opdrachtgever binnen drie werkdagen na kennisneming van de uitvoering van de opdracht de auto niet heeft afgehaald en de daarmee samenhangende factuur niet heeft betaald, kan de reparateur een binnen zijn bedrijf gehanteerde of, bij gebreke daarvan, een andere redelijke vergoeding wegens stallingskosten in rekening brengen voor het stallen van de auto. Deze vergoeding beloopt € 25,00 per dag voor auto’s met een gewicht tot 1.700 kg. en € 30,00 per dag voor grotere auto’s. Dit laat alle overige rechten van de reparateur onverlet.

Artikel 12 – Retentierecht

De reparateur kan het retentierecht te allen tijde uitoefenen op de auto, indien de opdrachtgever de factuur die samenhangt met de werkzaamheden aan de auto niet of niet geheel voldoet. Dit retentierecht bestaat ook in het geval er andere vorderingen zijn van reparateur/verkoper op opdrachtgever/koper uit hoofde van eerdere tussen hen gesloten overeenkomsten en/of andersoortige rechtsverhoudingen.

Artikel 13 – Vervangen onderdelen

Naar aanleiding van een opdracht vervangen onderdelen worden na uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld, mits deze daar expliciet schriftelijk om heeft verzocht. Dit geldt niet voor onderdelen die in verband met garantieclaims moeten worden overlegd/opgestuurd naar fabrikanten of andere derde partijen. In dat geval kunnen deze onderdelen ter beschikking van de opdrachtgever gesteld worden nadat de garantieclaims volgens de garantiegever zijn afgehandeld en mits deze dan nog beschikbaar zijn. In alle andere gevallen worden de vervangen onderdelen eigendom van de reparateur, zonder dat de opdrachtgever op enigerlei vergoeding daarvoor aanspraak kan maken. Vervangen onderdelen kunnen niet worden terug genomen en moeten ten alle tijden volledig betaald worden.

Artikel 14 – Schadetaxatie

Indien de reparateur een schadetaxatie heeft verricht, zullen aan de opdrachtgever de werkelijk gemaakte kosten daarvan in rekening worden gebracht. Deze taxatiekosten worden door partijen schriftelijk overeengekomen. Bij gebreke daarvan belopen de taxatiekosten 10% van het getaxeerde totaalbedrag inclusief BTW, met een minimum van € 250,- exclusief BTW. G A R A N T I E E N A A N S P R A K E L I J K H E I D

Artikel 15 – Garantie op auto’s en onderdelen / toebehoren

 1. Op nieuwe auto’s en op nieuwe onderdelen is geen andere garantie van toepassing dan die welke door de fabrikant c.q. importeur van de nieuwe auto’s/onderdelen wordt verstrekt.

 2. Op geïmporteerde nieuwe en gebruikte auto’s en op gebruikte auto’s, onderdelen en toebehoren is de garantie die bij de aankoop wordt afgesproken tussen verkoper en koper van toepassing, bij gebreke waarvan op dergelijke auto’s geen garantie van toepassing zal zijn.

 3. De in lid 1 van dit artikel bedoelde garantie is in duur in alle gevallen beperkt tot een termijn van 4 jaar onder de volgende voorwaarden, op de overeenkomst en factuur staat vermeld hoeveel jaar garantie:

  Jaar 1 & 2: garantie op de volledige auto zoals door de fabrikant c.q. importeur van de auto verstrekt.

  Jaar 3 & 4: garantie uitsluitend op draaiende delen van de motor van de auto, zulks ter beoordeling van de verkoper/reparateur.

 4. De in lid 1 tot en met lid 3 van dit artikel bedoelde garantie eindigt in alle gevallen bij het bereiken van een kilometerstand van 120.000. Wordt die kilometerstand bereikt voordat de in lid 3 van dit artikel bedoelde termijn van 2 jaar is verstreken, dan eindigt de garantie direct bij het bereiken van de kilometerstand van 120.000 en dus eerder dan verloop van de termijn van 2 jaar.

 5. De in dit artikel bedoelde garantie is niet overdraagbaar.

 6. Tot de in dit artikel bedoelde garantie behoort geenszins: gebruikelijke slijtage van banden, remmen, stoelzittingen, stuur- en fuseekogels, rubbers en alle overige vormen van gebruikelijke slijtage als gevolg van gebruik van de auto. Elektrische spiegelverstelling en inklapbare gedeelte van de spiegel unit zijn ten alle tijden uitgesloten.

 7. Op los geleverde gebruikte of elektrische onderdelen wordt geen garantie verstrekt.

 8. Tenzij anders overeengekomen in de overeenkomst/opdracht en/of in deze Algemene Voorwaarden, is iedere aansprakelijkheid van de verkoper/reparateur (Van Leersum & Zn. B.V.) voor schade op grond van de overeenkomst, een opdracht, overige overeenkomsten, de wet en een onrechtmatige daad is, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de verkoper/reparateur (Van Leersum & Zn. B.V.), beperkt tot maximaal het bedrag dat haar verzekeraar in een voorkomend geval uitkeert. Keert deze verzekeraar niets uit, dan is iedere aansprakelijkheid van de verkoper/reparateur (Van Leersum & Zn. B.V.) voor schade op grond van de overeenkomst, een opdracht, overige overeenkomsten, de wet en een onrechtmatige daad, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid, beperkt tot € 1.500,00. Onder opzet en bewuste roekeloosheid dient te worden verstaan: de opzet en/of bewuste roekeloosheid van de verkoper/reparateur (Van Leersum & Zn. B.V.), van haar organen en van de met de leiding van haar onderneming belaste personen, leidinggevende ondergeschikten daaronder mede begrepen.

Artikel 16 - Van Leersum & Zn. B.V. – reparatie- en onderhoudgarantie.

 1. De reparateur garandeert de goede uitvoering van de door hem aangenomen of uitbestede opdrachten en de daarbij gebruikte materialen gedurende een periode van drie maanden, te rekenen vanaf het tijdstip dat de auto weer ter beschikking van de opdrachtgever is gesteld. Deze garantie omvat het op juiste wijze uitvoeren van de niet of niet deugdelijk uitgevoerde opdracht. Indien de alsnog door de reparateur uit te voeren werkzaamheden niet meer mogelijk is, heeft de opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding. Het bestaan en de omvang van deze schadevergoeding dient door de opdrachtgever deugdelijk onderbouwd te worden en deze schadevergoeding kan nooit hoger uitvallen dan de hoogte van de initiële factuur van de reparateur. De reparateur is in geen geval – behoudens ‘opzet of bewuste roekeloosheid’, zoals gedefinieerd in artikel 15 lid 8 – aansprakelijk voor indirecte kosten en indirecte schade zoals (maar daartoe niet beperkt): reis- en verblijfkosten, transportkosten en overige indirecte kosten/schade.

 2. Bij een aanspraak op garanties, is de opdrachtgever gehouden de auto zelf voor eigen rekening en risico bij de reparateur af te leveren.

 3. Geen garantie wordt verstrekt op aan de reparateur opgedragen noodreparaties.

 4. De aanspraken op de garantie vervallen indien:

  1. de opdrachtgever niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken de reparateur daarvan in kennis stelt;

  2. de reparateur niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen;

  3. derden zonder voorkennis en zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de reparateur werkzaamheden hebben verricht vanwege de gebreken en/of aan de auto. Deze werkzaamheden hoeven niet in verband te staan met de door de reparateur te verrichten werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan. Indien herstel met toestemming van de reparateur door een derde partij in Nederland plaatsvindt, dient deze derde partij lid van de BOVAG te zijn.

  4. de voorgeschreven onderhoudsintervallen die worden vermeld door de reparateur niet worden nageleefd en zijn overschreden.

  5. de koper/opdrachtgever de betalingstermijn van 14 dagen met een termijn van minimaal 14 dagen heeft overschreden.

  6. sprake is van onverantwoord en/of roekeloos gedrag met betrekking tot het gebruik van de auto, ongeacht of dit gedrag tot de garantie aanspraak heeft geleid.

A L G E M E N E B E P A L I N G E N

Artikel 17 – De betaling

 1. De schulden van de koper/opdrachtgever aan de verkoper/reparateur zijn brengschulden. Betaling dient contant te geschieden voor of uiterlijk ter gelegenheid van (af)levering van de auto. Onder contante betaling wordt mede verstaan: bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de verkoper/reparateur aangegeven bankrekening, met dien verstande dat verkoper/reparateur deze betaling uiterlijk voorafgaand aan (af)levering van de auto heeft ontvangen.

 2. Indien uitdrukkelijk schriftelijk een ander moment van betaling is overeengekomen, is de verkoper/reparateur gerechtigd over de niet betaalde bedragen maandelijks de wettelijke rente op de voet van artikel 6:119a BW in rekening te brengen aan de koper/opdrachtgever. Hierbij wordt het resterende gedeelte van een maand als een gehele maand aangemerkt.

 3. Indien partijen hebben afgezien van contante betaling en niet uitdrukkelijk schriftelijk een moment van betaling zijn overeengekomen, geldt een betalingstermijn van 14 dagen ná facturatie. De koper/opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd na verloop van deze betalingstermijn, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt aangemerkt.

 4. Indien de koper/opdrachtgever na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is de verkoper/reparateur gerechtigd dit openstaande bedrag met incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten de daadwerkelijke advocaatkosten, deurwaarderskosten, griffierechten en overige daadwerkelijk (buiten)gerechtelijke kosten, één en ander met een minimum van 15% van het door de koper/opdrachtgever aan de verkoper/reparateur verschuldigde, welk minimum minimaal een bedrag ad EUR 250 beloopt.

 5. Koper/opdrachtgever komt geen recht toe op verrekening en op opschorting van op koper/opdrachtgever rustende verplichtingen.

Artikel 18 – Afwijkingen en rangorde

De verkoper/reparateur en de koper/opdrachtgever kunnen in de tussen hen gesloten overeenkomst van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken maken. De inhoud van de overeenkomst/opdracht prevaleert boven de inhoud van deze Algemene Voorwaarden. Zodoende zijn afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene Voorwaarden, uitsluitend geldig indien deze door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd.

In het geval een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dient voor die bepalingen de wettelijk wel toegestane bepaling gelezen te worden die het meest in overeenstemming is met de bedoeling van verkoper/reparateur zoals die blijkt uit de nietige of vernietigbare bepaling en blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht.

Artikel 19 – Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle tussen koper/opdrachtgever en verkoper/reparateur gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 2. Alle geschillen tussen koper/opdrachtgever en verkoper/reparateur worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank ’s-Gravenhage.

Artikel 20 - Persoonsgegevens

Voor zover verkoper/reparateur persoonsgegevens van koper/opdrachtgever verwerkt, geschiedt deze verwerking conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de AVG.

Artikel 21 – Gespreksopnamen – foto & film.

Telefoongespreken met verkoper/reparateur worden opgenomen voor trainingsdoeleinden. Opgenomen gesprekken vormen tevens bewijs bij eventuele geschillen en kunnen zodoende in het kader van geschillen overgelegd worden. Koper/opdrachtgever is hiervan op de hoogte en geeft toestemming voor de opname van telefoongesprekken. In de winkel of tijdens evenementen worden film-, foto- en geluidsopnamen gemaakt. Bij bezoek op locatie, deelname aan de rally of een aanvullende activiteit of evenement van de rally geeft iedere aanwezige persoon, organisatie en/of bedrijf stilzwijgend toestemming aan de organisatie, haar partners en derden om te fotograferen, op te nemen, te registreren, te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotie- en veiligheidsdoeleinden. Hieronder vallen ook (camera)opnamen ter handhaving van de openbare orde en veiligheid op en rond het terrein.

Artikel 22 - Wasstraat

Na reparatie word de auto’s gewassen in de eigen wasstraat van de reparateur. Dit is geen recht, maar slechts een service en is ten alle tijden het risico van de opdrachtgever. Het staat opdrachtgever vrij om voorafgaand aan de reparatie of bezoek werkplaats aan de reparateur schriftelijk kenbaar te maken dat de auto niet gewassen hoeft te worden. (elk bezoek opnieuw) Artikel 23 - Key Drop

Maakt koper/opdrachtgever gebruik van de “keydrop” (sleutel door de speciale “brievenbus”), dan heeft dat te allen tijde geheel voor eigen risico van koper/opdrachtgever plaats.

Artikel 24 – Experience (netwerk- en of evenement)

Deelnemers/klanten die zich inschrijven en daarmee deze voorwaardes accepteren hebben 5 dagen bedenk tijd en zijn daarna het volledige inschrijfgeld verschuldigd ongeacht de reden van annuleren.

Versie Juni 2024